Aktualności

Regulamin Wycieczki

 
 
Picture of Anna Barcikowska
Regulamin Wycieczki
by Anna Barcikowska - Thursday, 12 April 2018, 2:00 PM
 

Regulamin wycieczki do Wiednia w ramach zajęć języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego.

1. Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno-wychowawczych.

2. Wzajemne relacje:

 • szanujemy potrzebę prywatności;
 • dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany;
 • uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat;
 • nie stosujemy przemocy w żadnej formie

3. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 • zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać;
 • zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać;
 • wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunów, kierownika, przewodnika, kierowcy);
 • przestrzegać ustalonych zasad;
 • nie oddalać się od grupy;
 • przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki;
 • zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia;
 • dostosować się do regulaminów obowiązujących w muzeach, środkach transportu publicznego i ośrodka wypoczynkowego;
 • dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa, w ośrodku wypoczynkowym oraz środkach transportu;
 • kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób;
 • pomagać sobie nawzajem;
 • bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych, w tym napojów energetyzujących;
 • nie opuszczać samodzielnie miejsca zakwaterowania;
 • nie korzystać z telefonu komórkowego w czasie zajęć, zwiedzania i w czasie ciszy nocnej;
 • punktualnie przybywać na zajęcia ujęte w programie wycieczki;
 • nie siadać na parapety przy otwartym oknie, nie wychylać się przez okna, nie wyrzucać nic przez okna (w tym zarówno w miejscu zakwaterowania, jak i w środkach transportu publicznego);

4. Dzieci muszą zabrać ze sobą ważne dowody osobiste, legitymacje szkolne oraz europejskie karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

5. Całkowite koszty za zniszczenia spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.

6.wobec uczestników, którzy nie przestrzegają Regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa będą wyciągane konsekwencje.

7. W przypadku zachowania, które zagraża bezpieczeństwu utraty zdrowia lub życia Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.